Wet Werk en Zekerheid en protocol noodscenario

Op 01 juli 2016 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor het bijzonder onderwijs ingegaan.

Door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd. Voor het onderwijs betekent dit dat bij een beperkt aantal vervangingscontracten het volgende contract kan leiden tot een vast dienstverband. Stichting Veldvest zal –ondanks de kwalitatieve inzet van vervang(st)ers- geen nieuwe personele verplichtingen aangaan, om zodoende garant te kunnen staan voor werkgelegenheid voor de werknemers met een vast dienstverband.

Dit betekent dat het moeilijker zal zijn om -in geval van verlof of ziekte- aan vervang(st)ers te komen die dit verlof kunnen en mogen invullen. Immers, een korte vervanging telt al als contract, waardoor het voor vervangers ook niet meer aantrekkelijk is om deze in te vullen.

In het slechtste geval zouden zij maar enkele dagen per jaar kunnen werken.

 

Hieronder volgt het beleid van de Meerhoef conform de afspraken van Veldvest.

 

Op de Meerhoef zullen noodscenario’s in werking gaan op het moment dat ziekte of verlof van leerkrachten niet vervangen wordt. Kortdurende vervangingen dienen door de school zelf opgevangen te worden. Er wordt in eerste instantie een leerkracht gevraagd van de eigen school, die maximaal 6 contracten per 36 maanden mag hebben. Veldvest heeft hiervoor geen vervangers beschikbaar. Voor langdurige vervangingen wordt via het P-centrum een vervang(st)er aangesteld.

Indien er geen vervanging komt, zoeken we naar oplossingen, waarbij het gaat om een verantwoorde noodsituatie, waarvan het opsplitsen van de groep er één is. Kinderen van een groep worden dan verspreid over andere groepen. Het onderwijsproces vindt hierbij doorgang, zij het bij een collega leerkracht. Is een collega meerdere dagen ziek en is er geen vervanger voorhanden, dan wordt er bij toerbeurt een groep opgesplitst en worden collega’s in de groep van de zieke leerkracht geplaatst. Daarnaast kan er ook voor gekozen worden 2 groepen samen te voegen onder supervisie van mensen met een ambulante rol of deze tijdelijk in te zetten. Dit zal als laatste scenario worden gekozen.

 

Bij ziekte of verlof van meerdere collega’s kan de situatie ontstaan dat we geen verantwoord onderwijsaanbod meer kunnen bieden; dan gaan we over tot een opvangsituatie. Waar mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van schooloverstijgende verbindingen, waarbij tijdelijke uitleen van personeel het geval kan zijn. We streven ernaar om geen groepen naar huis te sturen.